Värdegrund Vikens Montessori

Vi som arbetar på Vikens Montessori tycker att alla barn är allas barn. Eleverna ska kunna gå och prata med vilken pedagog/lärare de vill. På vår lilla förskola/skola/fritids är gemenskapen viktig och att personalen känner alla barn.

I vår värdegrund ingår också att barnen visas hänsyn och respekt, att vi arbetar för att upptäcka mobbing i tid och att vi vuxna är goda föredömen för eleverna.

Vår önskan är att den dag eleverna lämnar Vikens Montessori ska de ha utvecklats till ungdomar med goda kunskaper, starkt självförtroende, nyfikenhet, respekt för andra och med glittret kvar i ögonen!

För barn, personal och föräldrar på Vikens Montessori. I vår strävan att skapa en god lärandemiljö arbetar vi aktivt för…

• God arbetsmiljö

• Ansvar

• Gemenskap

• Trygghet

Förskola/skola/fritidshem och hem arbetar tillsammans för barnens bästa.

Vi är stolta över Vikens Montessori!

Alla barn är allas barn!


Vad betyder värdegrunden för mig som barn, förälder och personal på Vikens Montessori?

God arbetsmiljö – Barn, personal och förälder ska tillsammans

• Skapa och upprätta god stämning och lugna arbetssituationer

• Bidra till en inspirerande arbetsmiljö

• Arbeta engagerat och ansvarsfullt

• Vara rädda om varandra och vår förskola/skola/fritidshem

• Ansvar för att gemensamma regler följs

• Använda ett vårdat språk

• Vara miljömedveten och ha en god relation till naturen


Ansvar – barn, personal och förälder ska tillsammans

• Ha en positiv attityd till varandra

• Delta aktivt i lärandet

• Vara väl förberedd och ha med sig utrustning för dagens aktiviteter och lektioner

• Passa tider under dagen

• Delta i utvecklingssamtal och föräldramöten

• Se till att läxarbetet fungerar på ett tillfredsställande sätt


Gemenskap och trygghet – barn, personal och förälder ska tillsammans

• Arbeta aktivt och förebyggande för att skapa goda kamratrelationer

• Ingripa vid konflikter och mobbing

• Stå för det man säger och gör

• Bemöta varandra med respekt

• Arbeta aktivt med att stärka barnens självkänsla


Alla barn är allas barn! Vi är stolta över vår förskola/skola/fritids! Förskola/skola/fritidshem och hem arbetar tillsammans för barnets bästa.


Mål och riktlinjer från läroplanen

Våra tolkningar av läroplanen,

Normer och värden handlar för oss om: Regler, ramar, kristen kul-tur, tradition, respekt för andra, gott uppförande, vett och etikett samt saklig kunskap om barns utveckling och lärande.

Utveckling och lärande är att: Komma till nya insikter/förståelse, ta tillvara barns idéer och tankar, stimulera barns nyfikenhet, tillhanda-hålla spännande och utmanande material/miljöer, lära av varandra barn och vuxna. Se till individens behov, lust att söka nya kunskap-er, ställa krav, ge tid, utmana, inspirera, berömma/stärka självkänslan och att hitta sig själv.

Barns inflytande tycker vi är att: Barnen får vara med och be-stämma, ha rätt till och möjlighet att säga sina åsikter. Att tas på all-var, att bli aktivt lyssnad på och att visa i handling att man respekterar dem.

Samverkan med förskola/förskoleklassen: Information om hur vi ar-betat ska föras vidare så att förskoleklassen kan knyta an där vi slutade. Följa en utarbetad plan för överlämningen.

Samverkan förskola/skola/fritids/hem: Vi har ett gemensamt ansvar kring barnens skolgång och vi tycker det är viktigt med ett fungerande samarbete.