Likabehandlingsplan för Vikens Montessori


En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla barn och vuxna i förskola, skola samt fritids ska ha samma rättigheter oavsett etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsförmåga eller sexuell läggning. Utifrån detta instiftades lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av vuxna, barn.


Definitioner:

Likabehandlingsplan för Vikens Montessoriförskola

En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla barn och vuxna i förskola, skola samt fritids ska ha samma rättigheter oavsett etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsförmåga eller sexuell läggning. Utifrån detta instiftades lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av vuxna, barn.


Definitioner,

Diskriminering

Är ett övergripande begrepp för negativ och kränkande behandling av individer eller grupper av individer utifrån olika grunder såsom kön, etnisk tillhörighet, religion, trosuppfattning, funktionsförmåga eller sexuell läggning.


Trakasserier

Trakasserier är en behandling som kränker ett barns eller en vuxens värdighet och som har koppling till någon av de skyddade diskriminerings-grunderna, det vill säga kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan tros-uppfattning, funktionsförmåga eller sexuell läggning.


Annan kränkande behandling

Ett uppträdande som, utan att ha någon koppling till någon särskild diskrimineringsgrund, kränker en vuxens, ett barns värdighet. Lagen ska täcka in alla former av kränkande behandling, som saknar koppling till diskrimineringsgrunderna. Det kan vara mobbing, men även enstaka händelser av kränkande karaktär som inte är mobbing. Mobbing är när en eller flera individer, upprepade gånger och över tid blir utsatt för negativa handlingar från en eller flera personer.


Diskrimineringsgrunder utifrån lagen om likabehandling:

Kön

Förskola, skola och fritids ska förebygga och förhindra könsdiskriminering.


Etnisk tillhörighet

Förskola, skola och fritids ska förebygga och förhindra diskriminering och trakasserier på grund av etnisk tillhörighet. De har också ett ansvar att arbeta mot rasism och främlingsfientlighet.


Religion och annan trosuppfattning

Förskola, skola och fritids ska förebygga och förhindra diskriminering och trakasserier på grund av religion eller annan trosuppfattning.


Nedsatt funktionsförmåga

Förskolan, skolan och fritids ska arbeta för att förhindra diskriminering och trakasserier på grund av nedsatt funktionsförmåga. Nedsatt funktionsförmåga är varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga.


Sexuell läggning

Förskolan, skolan och fritids ska arbeta för att förhindra diskriminering och trakasserier på grund av sexuell läggning. Med sexuell läggning me-nas homosexualitet, bisexualitet och heterosexualitet.


Annan kränkande behandling

Förskolan, skolan och fritids ska också förebygga och förhindra det som i lagen benämns som annan kränkande behandling.


Kränkande behandling kan vara:

• Fysiska (t ex slag eller knuffar)

• Verbala (t ex hot, svordomar, öknamn)

• Psykosociala (t ex utfrysning, grimaser, alla går när man kommer)

• Text- och/eller bildburna (t ex klotter, foto, brev, lappar, e-post, sms mm)


Skolans mål

• Inget barn eller vuxen ska utsättas för trakasserier, diskriminering eller

annan kränkande behandling

• Alla barn och vuxna ska kunna gå till förskolan/skolan/fritids och känna glädje och trygghet

• Öka barns och vuxnas förståelse och respekt för andra människor

• All personal på skolan arbetar aktivt för att motverka och förebygga alla

former av kränkande behandling, såväl mellan vuxen-vuxen, vuxen-barn, barn-vuxen samt barn-barn

• Alla barn, personal och föräldrar känner till vad likabehandlingsplanen

innebär.


Förebyggande insatser

• Varje termin kartläggs hur eleverna trivs i förskolan/skolan/fritids utifrån

olika perspektiv, t. ex trivselenkät.

• Likabehandlingsplanen delas ut vid varje läsårsstart i förskola/skola. Den

presenteras vid ht-föräldramöte. Den finns på vår hemsida.

• Vi har en handlingsplan för hur vi uppnår målen

• Vi har handlingsplan för hur vi agerar om det ändå sker kränkningar av olika

slag.


Handlingsplan

• Den som sett incidenten dokumenterar händelsen.

• Incidentrapporten överlämnas till mentor för fortsatt utredning.

• Arbetslaget informeras vid veckomöte.

• Rektor får incidentrapporten och huvudman informeras skyndsamt.

• Rektor arkiverar rapporten klassvis.


Utvärderingsmetoder

Vi använder oss av flera utvärderingsmetoder, observationer, diskussioner i arbetslagen och intervjuer av barn och föräldrar vid utvecklingssamtalen.


Ansvar och rollfördelning

Huvudman och rektor har huvudansvaret för att likabehandlingsplanen.

Hela personalens uppgift är att ta ett klart och tydligt avstånd från all form av kränkande behandling. När något händer har alla skyldighet att följa vår handlingsplan.

Alla vuxna på skolan ska vara goda förebilder för eleverna genom att värna om goda relationer till elever och arbetskamrater. De ska arbeta aktivt med att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling.

Vid enstaka konflikter ansvarar läraren för att utreda och arbeta med de barn som konflikten gäller. Läraren dokumenterar händelsen i en incidentrapport. Vid ett sådant arbete informeras berörda föräldrar, arbetslaget samt rektor samma vecka. Rektor i sin tur rapporterar till huvudman. Incidentrapporten arkiveras.


Blir ditt barn kränkt?

Följande tecken kan tyda på att ditt barn blir kränkt. Ovilja att gå till för-skolan/skolan/fritids, ont i magen, huvudvärk, vill inte berätta hur det är, har inga kamrater, verkar nedstämd och ledsen. Dessa tecken kan även bero på andra saker men känner man oro ta kontakt med förskolan/skolan/fritids för att få hjälp.


Vuxna kan hjälpa

Elever, förskolepersonal, lärare, rektor och huvudman kan göra mycket, men det är nödvändigt att även hemmet hjälper till. Barn berättar inte all-tid om kränkningar som de känner till, därför att de tror att det är skvaller eller för att de är rädda för hämnd. Att berätta om kränkningar är inte skvaller, det är att hjälpa dem som har det svårt.

Förskolan/skolans/fritids personal berättar aldrig varifrån de har fått sin information utan löser problemet så att ingen utpekas eller drabbas.

Visa tydligt för ditt barn att du inte accepterar att kränkningar förekommer. Om skola och hem tar avstånd från kränkningarna får detta en positiv in-verkan på barnen. Prata med ditt barn om kränkningar. Är det någon i barngruppen/klassen utsatt? Är någon ensam eller utfryst?

Ta kontakt med förskolan/skolan/fritids om ditt barn berättar om kränkningar.

Vi kan alla hjälpas åt att skapa en skola där alla trivs och har det bra.


Handlingsplan för kränkande behandling för skola och förskola

• Den som sett incidenten dokumenterar händelsen.

• Incidentrapporten överlämnas till mentor för fortsatt utredning.

• Arbetslaget informeras vid veckomöte.

• Rektor får incidentrapporten och huvudman informeras skyndsamt.

• Samtliga incidenter redovisas på eht-möte.

• Rektor arkiverar rapporten klassvis.


Handlingsplan för kränkande behandling för fritidshemmet

• Den som sett incidenten utreder och dokumenterar händelsen.

• Arbetslaget informeras vid veckomöte.

• Rektor får incidentrapporten och huvudman informeras skyndsamt.

• Samtliga incidenter redovisas på eht-möte.

• Rektor arkiverar rapporten klassvis.